ࡱ> . !"#$%&'()*+,-/0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FSWorkbookYETExtDatabSummaryInformation( \p Administrator Ba==W]}(8X@"1Arial1 [SO1 [SO1 [SO1ўSO1[SO1" N[_GB23121@ўSO1@eck\h[{SO1ўSO1?[SO1 [SO15[SO1,6[SO15[SO1h6[SO1[SO1>[SO1[SO16[SO16[SO1[SO1[SO1[SO1 [SO1[SO1 [SO1 [SO1[SO1[SO+""#,##0;""\-#,##05""#,##0;[Red]""\-#,##07""#,##0.00;""\-#,##0.00A""#,##0.00;[Red]""\-#,##0.00i*2_ ""* #,##0_ ;_ ""* \-#,##0_ ;_ ""* "-"_ ;_ @_ W))_ * #,##0_ ;_ * \-#,##0_ ;_ * "-"_ ;_ @_ y,:_ ""* #,##0.00_ ;_ ""* \-#,##0.00_ ;_ ""* "-"??_ ;_ @_ g+1_ * #,##0.00_ ;_ * \-#,##0.00_ ;_ * "-"??_ ;_ @_ /\$#,##0_);\(\$#,##0\)9\$#,##0_);[Red]\(\$#,##0\);\$#,##0.00_);\(\$#,##0.00\)E \$#,##0.00_);[Red]\(\$#,##0.00\)y:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)i2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_)g1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)W)_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)          /  -     /    @ @ @ @ , @ @ /   ff7 * 5 `@ @ a@ 0 * + 0  / 7 3 + 6  9   *  8 8@ @ 8@ @ 8@ @ ||H=Oi}A}ef }} ̙ ??v}A}L }A} }A}23 }-} }-} }}} }A}23 }-} }-} }-} }-}! }A}" }A}# }A}$23 }A}%? }A}&23 }}' ??? ????????? ???}}(  }}}) ??? ????????? }A}*ef }A}+ }A}, }}U}- }A}. a}A}/ e}A}0ef }A}1 }A}2ef }A}3L }A}4ef }A}5L }A}6 }A}7 }A}8ef }A}9L }A}: }A};L }A}<23 }A}= }A}>L }A}?23 }}A}}G8^ĉ!20% - :_eW[r 32&20% - :_eW[r 3 eQeQ!40% - :_eW[r 32'40% - :_eW[r 3]]!60% - :_eW[r 32(60% - :_eW[r 3 lʑ lʑ!60% - :_eW[r 22$60% - :_eW[r 2 h 4h 4 fJTe,g fJTe,g hh!ʑ'`e,g 5ʑ'`e,g "h 1h 1 #h 2h 2!$60% - :_eW[r 12 60% - :_eW[r 1 %h 3h 3!&60% - :_eW[r 42,60% - :_eW[r 4 'QQ ({{)hgUSCQ40% - :_eW[r 62340% - :_eW[r 6!?60% - :_eW[r 62460% - :_eW[r 6cc PK N@theme/PK N@ theme/theme/PKN@ky}theme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PKN@L theme/theme/theme1.xmlYMo7X콑d#2">&vDJ]jw );ɱ@iKz(H^_6E rW+Rj!-b_$ raBcaiǯ]N4wG.( e)s,~p'T젎KT*"a$. lx$|Q%&U6+ "(&`wOw*(*xNk !KwhLJBv2Q$$G?,FO}Wn0o~>Z2z??}hlG$»O;,񘿙(FIJ@1vޜ#c;x8H xm:L71FwˈhFA5wVj \vclѼMQ*QS,=M1v>!V\H`'>"ΐ*I /sAH{>U𱍄 S+LrjEr8灉 0e^?BlnqX yb#$SCĘi7FII؏JytCwJ7V&e'35̬a2 ^'$=SvĹyVz?(=4Koc-BWhЛJ`~d{B(9ŇB4pN_:qybv2L`"Ǚx N5_9D:^ӷYrYf.xQÍAfky*k.(7!aLfvh-U WVX,.+TjeV7`FpmB*Oy|LReۊvL[$rI&b:yhi˔ZT(X4ZEs v@SS)htvJ&@Yǟ>&ԎP'[D#xHo(Kƅ!עAB$%IW/@S![m %YyA$L1"ϵT_, =oLgkj*!G3$Ve4BvׂqD10k!)8R Mˮsu6R3Ds3-UQ]ӭb 6ˋ5y".KZrN(랣!ԖYuV]ڽc3I\][#:?حV- MJiÅ ?" PK N@_rels/PKN@֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK N@theme/theme/_rels/PKN@ ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PKN@ $[Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,x\vTU^hd}㨫)*1P'^ח0)T9l#$> `?Cs]7zb$xu-lV{9>DVNj,5(Bȥszҕhhs0U~,}2ToF0,į*=댬o[gv; 9'33y ; oOPKN@ $ ? [Content_Types].xmlPK N@_rels/PKN@֧6 8_rels/.relsPK N@theme/PK N@ $theme/theme/PK N@theme/theme/_rels/PKN@ ѐ' Ktheme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPKN@L theme/theme/theme1.xmlPKN@ky} Ntheme/theme/themeManager.xmlPK ?h XTableStyleMedium2PivotStyleLight16`U c\MORVV42 Print_Titles;! ; JDN1_euQNyf[b2021t^bT>yOlQ_bX]\ONXT DT\egf[ ?=NZ?R(ggf[sVeuirf[N`T(gcVYnfpkS=NNhR`e uirSf[NRP[uirf[vN 2104 ,܃xvz~gzhggRNg=N ?\S=NRsTyrT(KQehgwmm,܃f[wm\[<\YRR\ WXeNQN4lxvz@b 2105 WXN\Oxvz퐉s3t Dn)R(uN iirObu0Wtf[^pkNTg\KQ\[e S=NZ\]Tc+RKQuNs~*Y4l)R] zlSy Ti__[wcsLNNvQs|^eY^:_ 2109 \OirScxvzOl|iRNSYN2110 4l;zyN=hWxvz _NgsO#kw \Oirf[-\OirW Oyz]]` iir%{Qf[s\q 2111 QNuirb/gxvzYOb_ceZZ?O^(>TcR_R l\T]~Sb\ ?^0WR(g?^egcR\kN?R+uW Of[ؚGYR%fsHhf _QZNgy3tV\j_l~R\[QN:ghSxvz@b2112 ]T\SRXbT<\N\[QN] zpZS=Npc"wiY[PNPNhgke 2114 QNzfňYxvzhOf[W[e:gh] zeghQ[ QN~NmNybOo`xvz@b2115 0euQNyf[ 0IleNgOuQUOu_:_ iirObNgqseQ QNfkN[k2l8^_!`YOwZ2116 0euQNyf[ 0~>T\e?c_YYR ?ꏱ?^pO(g R\fS=N]V\2117 0QQgyb 0Ile _4bXX땇eYN=NRjz iirutf[Sh Q\OirTyDnxvz@b2119 Dn6eƖ0ċNN)R(uxvz!uugmYsO_8^Q iirf[VjS=NXbTcRN=N _YlT=NS=N~<\hg~ zXn~KQb\kbNY[xNgY2.^s)P TjuQNyf[xvz@b 2120 Vzxvzς+Tf'Yf[,gy (g<\t\cXbTcyP[yf[N] zskSO>TQNOyggaS~KQb\V\j&0upkS=N~wmcNgewZ^YKQ?<\t\lYQoՋ6R-N_2121 O1gs[Of[>T=N^sObёf[u=NĞ& "R{t [s|s|Sc?0WRVE~NmN8fQRti~Nmf[CN~R_l?OR\T\ bSe9u/c_ (g<\p? NR~R\[4T^twZO~=N6pYclwZwZl`sUY9Nss^ePT 020401VE~NmN8fHgZ*t1g~6ONgwUZ _Zl?R(g_lY[Oe lT]Rb(gWlsZsfwZ =N<\TRc_llNR\pQOmhgꖟS+oyY&t&tu]NgQppNTpNcVykpNhFSfQhg`tfWssFz6[\[Y\\[k=NSsce_lswZ \kN?^pO(gNgmNushYhT)P RZS=N?\S\gpNbKQhgؚ\^NOmV O=NR\~<\t\ QhT?_Rc[t^bFzTTX\3uׂؚ _Qi`Q=NkR\TXWtTNYRhlezfga_gS _OepOl^pUOYT{PNဉsju\ ps|Y(l(gcskpONb>T\sёIQ[ SQ=NR\?\SRs|c0u=NsepS=NOfNQXoP[`NgjmR9NkegZ闛Qs^3t4T\gNgZΘHwZwZ|Oe~ O^bc(g_l+ubcsSfSsP[NON(gNYKQNm 2122 DN{tkbRN~NNRDn{t p<\S=NY(gNzeL?e{t~HQS=NwmbyrNgۏlQqQNN{tCNYKQp(g ?p?O>T(g\+RKQDNċ0OgaOe (g_Ts|eT\r^P[1 _^YOzf^tW(g] z~TpNcT l^tCN(TX\rgaZYOz0WReꏛRYcJ^cSRKQe(ghggNgvt]_ehg hNgT 120401lQqQNN{tRNWS4lNpQlRNSY储4t 2123 Y{t]lbؚ`ςegcE\egci`KQĞtzѐ*tl^QNgs|_TRc_R_Xb̑*m+RKQ QN:ghSSvQꁨRSREu8^[\+u~pN\e?OS=NXbTc ?\S\gegwmc?\S\gpTf ꏛRရs~TpNc (gTTXS\pTf~=Np~ce_l ?=NZS=N" ? NbY[Q?R(g^\s ꏛRYcR\(gWl s=N_\[(g\Nb+RKQNyQ%N~GY^\[bcSegcl]ўcs }+uؚ:_" 0WRlc?^RKQ(gS|Te&O _>Te^ylυegnSghDnW 2126 ghDnxvz ?OSQ=NTXO\gf[W^gN ςkR\? NpO(g pN̑N(gYOebcOf_lV\ OT]\?^Rs|cVy=Nရs\?]HwmNs\ hhgVpQVgVg iirN‰OVzeT sg pNY?\Scs~eQNՋz 2127 b/gc^ \[\ꏷTXRS+RKQ-Nof[ (g=N_\ TTpQ" S\-NoDnN_S?OYe]bc iiryf[Nb/gY[Z-NIo=hWNt[ _sf[ؚ_lNg9N pWlS=N[b(g sT]=Nlyr]\_bWQNՋz 2128 yxc^ sZT̑^NcQN4l)R] zOՈug(gceNKQnfAbR8l~ZS=N?^\?̑(gkcGYS{|Ջz2129 \OiryNc^xvzN2nfQkSRpN\1r?\S\gb~R_l>T(gc" ]Tc iirOb0lf[Sf[MON fh~\~ceR:_ 2130 ߘTyf[N] z ^ZPOTp~yp(gߘTyf[N] z ςkR\? NRs|cߘTR]N[hQgagas|p?OcߘT(ϑN[hQ ecc^bwmc SKQT.^\Tc]O pNT(gc?^̑KQ(g _OOe fSŖpgOeR\*h9|ߘ] zl8lZߘTyf[H^fhg_ZSsWW\NY?*mjl mpONb_l?RKQuRR2131 O~KQeO)RT\TSS[rZĞ^O SRRlRT\Y[oJ[i_s _)YFpgNgSf *6 |>EvLbxU  H%@i{Pؠ`p"5GY dMbP?_*+%&98?'88?( ` `?) ` `?" dXX `? `?& U} B} B} IB} I B} B} B} I B} $B} B} $ B @ @ @ A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A CC DDDDDDDDD E F F F F F F F F ~ G? G G G G G G G G~ G@ G G G G G G G G~ G@ G G G G G G G G~ G@ G G G G G G G G~ G@ G G G G G G G G~ G@ G G G G G G G G~ G@ G G G G G G G G~ G @ G G G G G G G G~ G"@ G G G! G G G G G~ G$@ G" G# G$ G G G G% G~ G&@ G" G# G& G G G G' G~ G(@ G" G# G( G G) G G* G~ G*@ G" G# G+ G G) G G, G~ G,@ G" G# G- G G. G G/ G~ G.@ G" G# G0 G G G G% G~ G0@ G" G# G1 G G) G G% G~ G1@ G" G# G2 G G) G G, G~ G2@ G" G# G3 G G G G4 G~ G3@ G" G# G5 G G G G% G~ G4@ G" G6 G7 G G G G% G~ G5@ G" G6 G8 G G G G% G~ G6@ G" G6 G9 G G G G% G~ G7@ G" G6 G: G G; G G/ G~ G8@ G" G6 G< G G G G= G~ G9@ G" G6 G> G G) G G4 G~ G:@ G? G@ GA G G G GB G~ G;@ G? G@ GC G G G GD G~ G<@ G? G@ GE G GF G GB G~ G=@ G? G@ GG G G; G GB GDl(~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ A! A" A# A$ A% A& A' A( A) A* A+ A, A- A. A/ A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A: A; A< A= A> A? A~ G>@ G? G@ GH G G G G G~ !G?@ !G? !G@ !GI !G !G !G !GJ !G~ "G@@ "G? "G@ "GK "G "G. "G "GB "G~ #G@@ #G? #G@ #GL #G #G. #G #G #G~ $GA@ $G? $G@ $GM $G $G $G $GB $G~ %GA@ %G? %G@ %GN %G %G %G %GB %G~ &GB@ &G? &G@ &GO &G &G &G &GD &G~ 'GB@ 'G? 'G@ 'GP 'G 'GQ 'G 'GR 'G~ (GC@ (G? (G@ (GS (G (G (G (GT (G~ )GC@ )G? )G@ )GU )G )G )G )GB )G~ *GD@ *G? *G@ *GV *G *G) *G *GD *G~ +GD@ +GW +GX +GY +G +GF +G +GZ +G~ ,GE@ ,GW ,GX ,G[ ,G ,G ,G ,G\ ,G~ -GE@ -GW -GX -G] -G -G) -G -G4 -G~ .GF@ .GW .GX .G^ .G .G) .G .G_ .G~ /GF@ /GW /GX /G` /G /G /G /G4 /G~ 0GG@ 0GW 0GX 0Ga 0G 0G 0G 0G4 0G~ 1GG@ 1GW 1GX 1Gb 1G 1G 1G 1GZ 1G~ 2GH@ 2GW 2GX 2Gc 2G 2G 2G 2G4 2G~ 3GH@ 3GW 3Gd 3Ge 3G 3G) 3G 3Gf 3G~ 4GI@ 4GW 4Gd 4Gg 4G 4G) 4Gh 4Gi 4G~ 5GI@ 5GW 5Gd 5Gj 5G 5G) 5G 5Gf 5G~ 6GJ@ 6GW 6Gd 6Gk 6G 6G; 6G 6GB 6G~ 7GJ@ 7GW 7Gd 7Gl 7G 7G; 7G 7Gf 7G~ 8GK@ 8GW 8Gd 8Gm 8G 8GQ 8G 8Gf 8G~ 9GK@ 9GW 9Gd 9Gn 9G 9G 9G 9GB 9G~ :GL@ :GW :Gd :Go :G :G :G :GB :G~ ;GL@ ;GW ;Gd ;Gp ;G ;G ;G ;GB ;G~ <GM@ <GW <Gd <Gq <G <G <G <GB <G~ =GM@ =GW =Gd =Gr =G =G =G =GB =G~ >GN@ >GW >Gd >Gs >G >G >G >GB >G~ ?GN@ ?GW ?Gd ?Gt ?G ?G ?G ?GB ?GD@l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~@ AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY AZ A[ A\ A] A^ A_ A~ @GO@ @GW @Gd @Gu @G @G @G @GB @G~ AGO@ AGW AGd AGv AG AG) AG AGf AG~ BGP@ BGW BGd BGw BG BG BG BGf BG~ CG@P@ CGW CGd CGx CG CG CG CGB CG~ DGP@ DGy DGz DG{ DG DG DG DG/ DG~ EGP@ EGy EGz EG| EG EG; EG EG/ EG~ FGQ@ FGy FGz FG} FG FG FG FG~ FG~ GG@Q@ GGy GGz GG GG GG GG GG~ GG~ HGQ@ HGy HGz HG HG HG HG HG~ HG~ IGQ@ IGy IG IG IG IG IG IG IG~ JGR@ JGy JG JG JG JG JG JG JG~ KG@R@ KGy KG KG KG KG KG KG KG~ LGR@ LGy LG LG LG LG LG LG LG~ MGR@ MGy MG MG MG MG MG MG~ MG~ NGS@ NGy NG NG NG NG NG NG NG~ OG@S@ OGy OG OG OG OG OG OG OG~ PGS@ PGy PG PG PG PG PG PG PG~ QGS@ QGy QG QG QG QG. QG QG~ QG~ RGT@ RGy RG RG RG RG) RG RG/ RG~ SG@T@ SGy SG SG SG SG SG SG~ SG~ TGT@ TGy TG TG TG TG) TG TG4 TG~ UGT@ UGy UG UG UG UG UG UG~ UG~ VGU@ VGy VG VG VG VG) VG VG~ VG~ WG@U@ WGy WG WG WG WG) WG WG/ WG~ XGU@ XGy XG XG XG XG) XG XG XG~ YGU@ YGy YG YG YG YG YG YG YG~ ZGV@ ZGy ZG ZG ZG ZG ZG ZG ZG~ [G@V@ [Gy [G [G [G [G [G [G [G~ \GV@ \Gy \G \G \G \G \G \G~ \G~ ]GV@ ]Gy ]G ]G ]G ]G ]G ]G~ ]G~ ^GW@ ^Gy ^G ^G ^G ^G) ^G ^G/ ^G~ _G@W@ _G _G _G _G _G) _G _G _GD@l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~` Aa Ab Ac Ad Ae Af Ag Ah Ai Aj Ak Al Am An Ao Ap Aq Ar As At Au Av Aw Ax Ay Az A{ A| A} A~ A A~ `GW@ `G `G `G `G `G) `G `G `G~ aGW@ aG aG aG aG aG aG aG aG~ bGX@ bG bG bG bG bG bG bG bG~ cG@X@ cG cG cG cG cG cG cG cG~ dGX@ dG dG dG dG dG dG dG dG~ eGX@ eG eG eG eG eG eG eG eG~ fGY@ fG fG fG fG fG fG fG fG~ gG@Y@ gG gG gG gG gG gG gG gG~ hGY@ hG hG hG hG hG hG hG hG~ iGY@ iG iG iG iG iG iG iG iG~ jGZ@ jG jG jG jG jG jG jG jG~ kG@Z@ kG kG kG kG kG kG kG% kG~ lGZ@ lG lG lG lG lG lG lG% lG~ mGZ@ mG mG mG mG mG) mG mG mG~ nG[@ nG nG nG nG nG) nG nG nG~ oG@[@ oG oG oG oG oG) oG oG oG~ pG[@ pG pG pG pG pG pG pG pG~ qG[@ qG qG qG qG qG qG qG qG~ rG\@ rG rG rG rG rG rG rG rG~ sG@\@ sG sG sG sG sG sG sG sG~ tG\@ tG tG tG tG tG tG tG tG~ uG\@ uG uG uG uG uG uG uG uG~ vG]@ vG vG vG vG vG vG vG~ vG~ wG@]@ wG wG wG wG wG wG wG wG~ xG]@ xG xG xG xG xG xG xG~ xG~ yG]@ yG yG yG yG yG yG yG~ yG~ zG^@ zG zG zG zG zG zG zG zG~ {G@^@ {G {G {G {G {G) {G {G4 {G~ |G^@ |G |G |G |G |G |G |G |G~ }G^@ }G }G }G }G }G }G }G~ }G~ ~G_@ ~G ~G ~G ~G ~G) ~G ~G ~G~ G@_@ G G G G G G G GD@l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A~ G_@ G G G G G G G~ G~ G_@ G G G G G) G G% G~ G`@ G G G G G G G~ G~ G `@ G G G G G G G G~ G@`@ G G G G G G G~ G~ G``@ G G G G G G G~ G~ G`@ G G G G G G G' G~ G`@ G G G G G) G G G~ G`@ G G G G G G G G~ G`@ G G G G G; G G' G~ Ga@ G G G G G G G' G~ G a@ G G G G G) G G' G~ G@a@ G G G G G G G' G~ G`a@ G G G G G) G G' G~ Ga@ G G G G G G G' G~ Ga@ G G G G G) G G' G~ Ga@ G G G G G. G G' G~ Ga@ G G G G G G G G~ Gb@ G G G G G; G G G~ G b@ G G G G GQ G G G~ G@b@ G G G G G G G G~ G`b@ G G G G G) G G G~ Gb@ G G G G G G G G~ Gb@ G G G G G G G G~ Gb@ G G G G G) G G G~ Gb@ G G G G G) G G G~ Gc@ G G G G G G G G~ G c@ G G G G G G G G~ G@c@ G G G G G) G G G~ G`c@ G G G G G G G G~ Gc@ G G G G G) G G G~ Gc@ G G G G G. G G GD@l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A~ Gc@ G G G G G G G G~ Gc@ G G G G G G G G~ Gd@ G G G G G G G G~ G d@ G G G G G G G G~ G@d@ G G G G G G G G~ G`d@ G G G G G G G G~ Gd@ G G G G G G G G~ Gd@ G G G G G G G G~ Gd@ G G G G G) G G G~ Gd@ G G G G G G G G~ Ge@ G G G G G; G G G~ G e@ G G G G G G G G~ G@e@ G G G G G G G G~ G`e@ G G G G G) G G G~ Ge@ G G G G G) G G G~ Ge@ G G G G G G G G~ Ge@ G G G G G G G G~ Ge@ G G G G G G G G~ Gf@ G G G G G. G G G~ G f@ G G G G G G G G~ G@f@ G G G G G) G G G~ G`f@ G G G G G G G G~ Gf@ G G G G G; G G G~ Gf@ G G G G G G G G~ Gf@ G G G G G G G G~ Gf@ G G G G G G G G~ Gg@ G G G G G G G G~ G g@ G G G G G G G G~ G@g@ G G G G G; G G G~ G`g@ G G G G G; G G G~ Gg@ G G G G G G G G~ Gg@ G G G G GQ G G GD@l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A~ Gg@ G G G G G G G G~ Gg@ G G G G G G G G~ Gh@ G G G G G G G G~ G h@ G G G G G G G G~ G@h@ G G G! G G) G G G~ G`h@ G G G" G G) G G G~ Gh@ G G G# G G G G G~ Gh@ G G G$ G G G G G~ Gh@ G G G% G G G G G~ Gh@ G G G& G G) G G G~ Gi@ G G G' G G) G G G~ G i@ G G G( G G G G G~ G@i@ G G G) G G) G G G~ G`i@ G G G* G G G G G~ Gi@ G G G+ G G G G G~ Gi@ G G G, G G G G G~ Gi@ G G G- G G G G G~ Gi@ G G G. G G G G G~ Gj@ G G G/ G G) G G G~ G j@ G G G0 G G G G G~ G@j@ G G G1 G G G G G~ G`j@ G G G2 G G G G G~ Gj@ G G G3 G G) G G G~ Gj@ G G G4 G G; G G G~ Gj@ G G G5 G G G G G~ Gj@ G G G6 G G) G G G~ Gk@ G G G7 G G G G G~ G k@ G G G8 G G G G G~ G@k@ G G G9 G G G G G~ G`k@ G G G: G G) G G G~ Gk@ G G G; G GQ G G G~ Gk@ G G G< G G G G GD@l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A~ Gk@ G G G= G G G G G~ Gk@ G G G> G G G G G~ Gl@ G G G? G G G G G~ G l@ G G G@ G G G G G~ G@l@ G G GA G G G G G~ G`l@ G G GB G G) G G G~ Gl@ G G GC G G G G G~ Gl@ G G GD G G. G G G~ Gl@ G G GE G G G G G~ Gl@ G G GF G G G G G~ Gm@ G G GG G G) G G G~ G m@ G G GH G G G G G~ G@m@ G G GI G G; G G G~ G`m@ G G GJ G G G G G~ Gm@ G G GK G G) G G G~ Gm@ G G GL G G G G G~ Gm@ G G GM G G G G G~ Gm@ G G GN G G) G G G~ Gn@ G G GO G G G G G~ G n@ G G GP G G G G G~ G@n@ G G GQ G G G G G~ G`n@ G G GR G G G G G~ Gn@ G G GS G G G G G~ Gn@ G G GT G G G G G~ Gn@ G G GU G G G G G~ Gn@ G G GV G G G G G~ Go@ G G GW G G G G G~ G o@ G G GX G G G G G~ G@o@ G G GY G G G G G~ G`o@ G G GZ G G G G G~ Go@ G G G[ G G G G G~ Go@ G G G\ G G) G G GD@l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A~ Go@ G G G] G G G G G~ Go@ G G G^ G G G G G~ Gp@ G G G_ G G G G G~ Gp@ G G G` G G) G G G~ G p@ G G Ga G G G G G~ G0p@ G Gb Gc G G) G Gd G~ G@p@ G Gb Ge G G) G Gd G~ GPp@ G Gb Gf G G G Gg G~ G`p@ G Gb Gh G G; G Gg G~ Gpp@ G Gb Gi G G G Gj G~ Gp@ G Gb Gk G G) G Gg G~ Gp@ G Gb Gl G G; G Gm G~ Gp@ G Gb Gn G G. G Gd G~ Gp@ G Gb Go G GQ G Gg G~ Gp@ G Gb Gp G G G Gg G~ Gp@ G Gb Gq G G G Gj G~ Gp@ G Gb Gr G G; G Gj G~ Gp@ G Gb Gs G G) G Gg G~ Gq@ G Gb Gt G G G Gj G~ Gq@ G Gb Gu G G) G Gd G~ G q@ G Gb Gv G G) G Gg G~ G0q@ G Gb Gw G G) G Gg G~ G@q@ G Gb Gx G G) G Gm G~ GPq@ G Gb Gy G G) G Gd G~ G`q@ G Gb Gz G G) G Gg G~ Gpq@ G Gb G{ G G G Gd G~ Gq@ G Gb G| G G) G Gd G~ Gq@ G Gb G} G G) G Gg G~ Gq@ G Gb G~ G G) G Gj G~ Gq@ G Gb G G G. G Gg G~ Gq@ G Gb G G G G Gj G~ Gq@ G Gb G G G G Gj GD@l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ A! A" A# A$ A% A& A' A( A) A* A+ A, A- A. A/ A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A: A; A< A= A> A? A~ Gq@ G Gb G G G G G G~ !Gq@ !G !Gb !G !G !G) !G !Gg !G~ "Gr@ "G "Gb "G "G "G. "G "Gj "G~ #Gr@ #G #Gb #G #G #G) #G #Gj #G~ $G r@ $G $Gb $G $G $G $G $Gj $G~ %G0r@ %G %Gb %G %G %G %G %Gj %G~ &G@r@ &G &Gb &G &G &G) &G &Gd &G~ 'GPr@ 'G 'Gb 'G 'G 'G 'G 'Gj 'G~ (G`r@ (G (Gb (G (G (G) (G (Gj (G~ )Gpr@ )G )Gb )G )G )G. )G )Gj )G~ *Gr@ *G *Gb *G *G *G *G *Gj *G~ +Gr@ +G +Gb +G +G +G +G +Gd +G~ ,Gr@ ,G ,Gb ,G ,G ,G ,G ,G ,G~ -Gr@ -G -Gb -G -G -G -G -Gj -G~ .Gr@ .G .Gb .G .G .G .G .Gm .G~ /Gr@ /G /Gb /G /G /G. /G /Gd /G~ 0Gr@ 0G 0Gb 0G 0G 0G 0G 0Gj 0G~ 1Gr@ 1G 1Gb 1G 1G 1G 1G 1Gj 1G~ 2Gs@ 2G 2G 2G 2G 2GQ 2G 2G 2G~ 3Gs@ 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G~ 4G s@ 4G 4G 4G 4G 4G) 4G 4G 4G~ 5G0s@ 5G 5G 5G 5G 5GQ 5G 5G 5G~ 6G@s@ 6G 6G 6G 6G 6G 6G 6G 6G~ 7GPs@ 7G 7G 7G 7G 7G 7G 7G 7G~ 8G`s@ 8G 8G 8G 8G 8G. 8G 8G 8G~ 9Gps@ 9G 9G 9G 9G 9GQ 9G 9G 9G~ :Gs@ :G :G :G :G :G) :G :G :G~ ;Gs@ ;G ;G ;G ;G ;G. ;G ;G ;G~ <Gs@ <G <G <G <G <G <G <G <G~ =Gs@ =G =G =G =G =G) =G =G =G~ >Gs@ >G >G >G >G >G >G >G >G~ ?Gs@ ?G ?G ?G ?G ?G ?G ?G ?GD@l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~@ AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY AZ A[ A\ A] A^ A_ A~ @Gs@ @G @G @G @G @GQ @G @G @G~ AGs@ AG AG AG AG AG AG AG AG~ BGt@ BG BG BG BG BG BG BG BG~ CGt@ CG CG CG CG CG CG CG CG~ DG t@ DG DG DG DG DG DG DG DG~ EG0t@ EG EG EG EG EG) EG EG EG~ FG@t@ FG FG FG FG FG FG FG FG~ GGPt@ GG GG GG GG GG GG GG GG~ HG`t@ HG HG HG HG HG HG HG HG~ IGpt@ IG IG IG IG IG) IG IG IG~ JGt@ JG JG JG JG JG JG JG JG~ KGt@ KG KG KG KG KG KG KGT KG~ LGt@ LG LG LG LG LGF LG LG LG~ MGt@ MG MG MG MG MG) MG MG MG~ NGt@ NG NG NG NG NG) NG NG NG~ OGt@ OG OG OG OG OG OG OG OG~ PGt@ PG PG PG PG PG PG PGT PG~ QGt@ QG QG QG QG QG QG QG QG~ RGu@ RG RG RG RG RG RG RG RG~ SGu@ SG SG SG SG SG) SG SG SG~ TG u@ TG TG TG TG TG TG TG TG~ UG0u@ UG UG UG UG UG UG UG UG~ VG@u@ VG VG VG VG VG) VG VG VG~ WGPu@ WG WG WG WG WG WG WGT WG~ XG`u@ XG XG XG XG XG XG XG XG~ YGpu@ YG YG YG YG YG YG YG YG~ ZGu@ ZG ZG ZG ZG ZG; ZG ZG ZG~ [Gu@ [G [G [G [G [G [G [G [G~ \Gu@ \G \G \G \G \G. \G \G \G~ ]Gu@ ]G ]G ]G ]G ]G) ]G ]G ]G~ ^Gu@ ^G ^G ^G ^G ^G) ^G ^G ^G~ _Gu@ _G _G _G _G _G _G _G _GD@l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~` Aa Ab Ac Ad Ae Af Ag Ah Ai Aj Ak Al Am An Ao Ap Aq Ar As At Au Av Aw Ax Ay Az A{ A| A} A~ A A~ `Gu@ `G `G `G `G `G; `G `G `G~ aGu@ aG aG aG aG aG) aG aG aG~ bGv@ bG bG bG bG bG bG bG bG~ cGv@ cG cG cG cG cG cG cG cG~ dG v@ dG dG dG dG dG; dG dG dG~ eG0v@ eG eG eG eG eG eG eGT eG~ fG@v@ fG fG fG fG fG fG fG fG~ gGPv@ gG gG gG gG gG) gG gG gG~ hG`v@ hG hG hG hG hG) hG hGT hG~ iGpv@ iG iG iG iG iG) iG iG iG~ jGv@ jG jG jG jG jG) jG jG jG~ kGv@ kG kG kG kG kG) kG kG kG~ lGv@ lG lG lG lG lG) lG lG lG~ mGv@ mG mG mG mG mG) mG mG mG~ nGv@ nG nG nG nG nG nG nG nG~ oGv@ oG oG oG oG oG) oG oG oG~ pGv@ pG pG pG pG pG; pG pG pG~ qGv@ qG qG qG qG qG; qG qG qG~ rGw@ rG rG rG rG rG rG rGT rG~ sGw@ sG sG sG sG sG sG sG sG~ tG w@ tG tG tG tG tG tG tG tG~ uG0w@ uG uG uG uG uG) uG uGT uG~ vG@w@ vG vG vG vG vG) vG vG vG~ wGPw@ wG wG wG wG wG wG wG wG~ xG`w@ xG xG xG xG xG xG xG xG~ yGpw@ yG yG yG yG yG) yG yG yG~ zGw@ zG zG zG zG zGQ zG zG zG~ {Gw@ {G {G {G {G {G {G {G {G~ |Gw@ |G |G |G |G |G |G |G |G~ }Gw@ }G }G }G }G }G }G }GT }G~ ~Gw@ ~G ~G ~G ~G ~G) ~G ~G ~G~ Gw@ G G G G G) G G GD@l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A~ Gw@ G G G G G) G G% G~ Gw@ G G G G G) G GB G~ Gx@ G G G G G) G G G~ Gx@ G G G G G) G G, G~ G x@ G G G G G G G' G~ G0x@ G G G G G G G' G~ G@x@ G G G G G G G G~ GPx@ G G G G G G G~ G~ G`x@ G G G G G) G G G~ Gpx@ G G G G G; G G G~ Gx@ G G G G G; G G G~ Gx@ G G G G G; G G G~ Gx@ G G G G G; G G G~ Gx@ G G G G G G G G~ Gx@ G G G G G G G G~ Gx@ G G G G G G G G~ Gx@ G G G G G G G G~ Gx@ G G G G G) G G G~ Gy@ G G G G G; G G G~ Gy@ G G G G G; G G G~ G y@ G G G G G G GJ G~ G0y@ G G G G GF G G' G~ G@y@ G G G G G G GJ G~ GPy@ G G G G GF G G G~ G`y@ G G G G G) G G G~ Gpy@ G G G G G G G G~ Gy@ G G G G G G G G~ Gy@ G G G G G; G G G~ Gy@ G G G G G) G G G~ Gy@ G G G! G G; G G" G~ Gy@ G G G# G G G G G~ Gy@ G G G$ G G) G G GD@l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A~ Gy@ G G G% G G G G G~ Gy@ G G& G' G G) G G( G~ Gz@ G G& G) G G) G G* G~ Gz@ G G& G+ G G G G& G~ G z@ G G& G, G G) G G- G~ G0z@ G G& G. G G) G G( G~ G@z@ G G& G/ G G) G G( G~ GPz@ G G& G0 G G G G( G~ G`z@ G G& G1 G G) G G( G~ Gpz@ G G& G2 G G G G( G~ Gz@ G G& G3 G G; G G- G~ Gz@ G G& G4 G G G G5 G~ Gz@ G G& G6 G G G G7 G~ Gz@ G G& G8 G G G G- G~ Gz@ G G& G9 G G G G- G~ Gz@ G G& G: G G G G* G~ Gz@ G G& G; G G) G G( G~ Gz@ G G& G< G G G G- G~ G{@ G G& G= G G; G G- G~ G{@ G G& G> G G G G( G~ G {@ G G? G@ G G) G G G~ G0{@ G G? GA G G G G G~ G@{@ G G? GB G G G G G~ GP{@ G G? GC G G G G G~ G`{@ G G? GD G G) G G G~ Gp{@ G G? GE G G G G G~ G{@ G G? GF G G G G G~ G{@ G G? GG G G G G G~ G{@ G G? GH G G G G G~ G{@ G G? GI G GQ G G G@D~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~>@d $ ggD  FE^H Oh+'0HPX p | Lenovo@.|a@p@GWPS h